Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

winc
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog vialearn-to-fly learn-to-fly
1176 093e
Reposted fromlynusrynu lynusrynu viaokularnica okularnica
winc
3258 3679
Reposted fromShini Shini viaunspoken-words unspoken-words
9248 349c
winc
Zaczynam myśleć o sobie z małej litery
— Eldo
Reposted frominpassing inpassing viaunspoken-words unspoken-words
winc
2625 1200 500
"Nig­dy nie jes­teśmy bar­dziej sa­mot­ni, niż leżąc w łóżku z naszy­mi ta­jem­ni­cami i wewnętrznym głosem, którym żeg­na­my lub przeklinamy mi­jający dzień."
Reposted fromdeviate deviate viaaaleksandraa aaleksandraa
winc
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaaleksandraa aaleksandraa
winc
winc

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...

Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...

— L.S
Reposted fromohhhfuckitt ohhhfuckitt viaaaleksandraa aaleksandraa
winc
zabierz mnie stąd, zabierz mnie do siebie.

December 19 2013

8548 5c33 500

psych-quotes:

How I feel about finals…

Reposted fromcumberkruemel cumberkruemel
8607 70e6

Playing With Wolves

Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth
winc
8948 ebaf 500
Reposted fromzolwik zolwik
9236 8171
Reposted fromnijironeko nijironeko
winc
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viavs vs
winc
4236 6d60
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viavs vs
winc
3550 c3dd
Reposted fromconstantine constantine viavs vs
winc
0358 4bdc 500
Reposted fromczarnamagia czarnamagia viacats cats
winc
Reposted fromliteon44 liteon44 viaTomred97 Tomred97

November 28 2013

winc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl